บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

      บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด เป็นโรงงานผู้ค้นคว้า ทดลอง ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง และอุปกรณ์ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลมและพลังงานธรรมชาติ เพื่อการลดต้นทุนการผลิต ทางด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม ในฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท 
เพื่อความมั่นคง ในด้านพลังงานและความสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการทำงาน อายุการใช้งานที่ยาวนานหลายปี
ระบบไฟฟ้าพิเศษ Denco Pure Direct Current System มีความปลอดภัยสูงสุด 100%  ในทุกสภาพของการทำงาน ใช้งานง่าย การซ่อมบำรุงน้อยถูกออกแบบและผลิตขึ้นมา
เพื่อทำการติดตั้งใช้งานได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
    เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้จัดแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้
   1) เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน 2017 Series
   2) เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง

  ทางบริษัทฯได้ทำการผลิต จำหน่ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่อตรง
ไม่มีแบตเตอรรี่สำรองไฟฟ้า (Non Battery Back up) และได้ทำการปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด
    เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของทางบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
 1) เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน 2017 Series
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่น สระขุด ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ
หรือบ่อบาดาลตื้น ที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน 8 เมตร
Click for more information 

   2) เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
 ระบบ DENCO Pure Direct Current Submersible Pump ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าดูด
ระบบปั๊มบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ 3 Phase Brush Less DC. Submersible pump 
ควบคุมการทำงานโดย Solar inverter Controller with MPPT.function ช่วยให้ทำงานได้ดีในทุกสภาพแสงแดด
มีขนาดตั้งแต่ 500 วัตต์ ไปจนถึง 1800 วัตต์ TDH.4 เมตร ถึง 178 เมตรอัตราการสูบน้ำต่อวัน 2.5 ถึง 36 ลบ.เมตร

Solar pumping system model : DENCO PDCS-SP2400-C3650
Solar power station : DENCO PST-2400 W (2.4 kw.)
Submersible system
1) DENCO BLDC.Submersible pump 1500w. 5000 Litres/hr.max TDH.= 62m
2) Pure Direct Current System 14 A. 110 V.DC. Max..3000 RPM. 
3) Solar Pump Inverter 1800 Watts. Model PDCS-INV1800/MPPT.
 Test Result :
1) Ground surface flow rate : 7200 Litres/ hr.
2) 30 m. depts. Deep well to ground : 5023 Lires/hr.
Estimate daily water supply : 36 cu.m/days TDH.= 30 m.
Installation site : วังเวียง ประเทศลาว 

บทความระบบการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม และบทความที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

บทความเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจได้ศึกษา และทำความเข้าใจ และปรับทัศนคติในมุมมองต่างๆ
ของการสูบน้ำและการให้น้ำพืชไร่ ควรอ่านทำความเข้าใจ และ ศึกษาตัวอย่างของการติดตั้งใช้งาน การส่งและกระจายน้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
ก่อนการตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำแบบใด จึงจะเหมาะสมกับความต้องการ
     อ่านหลายๆรอบทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน เรื่องของการสูบน้ำนั้นจะถามใครก็สู้เราสามารถอ่านและเข้าใจด้วยตนเองไม่ได้ครับ
การศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจจากบทความต่างๆ เรียนรู้เพื่อเป็น KURU เรื่องการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง ได้จากบทความครับ 
รวมบทความเรื่องการจัดการน้ำสำหรับพื้นที่เพาะปลูกจากขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่
 รวบรวมบทความที่เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์ และการค้นคว้าเพื่อให้การแนะนำและออกแบบ
ระบบการจัดการน้ำให้กับลูกค้าและผู้ติดตามผลงานการค้นคว้าของผู้เขียน ซึ่งได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นลำดับ เป็นขั้นตอน
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและวางแผนระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนครับ
A.) วิธีการเริ่มต้น วางแผนจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมขนาด1ไร่ ถึง100ไร่
B.การเลือกประเภทของระบบสูบน้ำ ให้เหมาะสมกับประเภทของแหล่งน้ำ
C.)การจัดสรรและแบ่งพื้นที่ สำหรับการเพาะปลูก ( zoning)
D) การสร้างถังเก็บน้ำและการวางระบบท่อ สำหรับระบบให้น้ำพืช  
E) การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำหยดขนาด 6 ถึง 20ไร่
 รวมผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ
  ตัวอย่างการติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ลักษณะของการติดตั้ง และใช้งานในลักษณะต่างๆ ทั้งระบบที่ทางบริษัทฯเป็นผู้ติดตั้ง และเป็นรายงาน
การติดตั้งด้วยตนเองของลูกค้าที่ส่งกลับมา เพื่อร่วมโครงการรวบรวมข้อมูลการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับประชาชน ของบริษัทฯ การเข้าชมลักษณะการติดตั้งของงานในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ
ในลักษณะของการติดตั้ง และข้อจำกัดของบางพื้นที่ และลักษณะของงานบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจ
และเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 รวมการซ่อมบำรุงและปรับแต่งให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  รวบรวมวิธีการซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล
ทุกชนิด ที่มีการเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหว ย่อมต้องมีการซ่อมบำรุง หรือปรับแต่งบางประการ เพื่อให้เครื่องสามารถ
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุใช้งานยาวนาน
วิธีการเพิ่มชุดชาจท์แบตเตอรี่ในเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25
   การเพิ่มSolar Battery Charger หรืออุปกรณ์อัดไฟ แบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องสูบน้ำ สามารถทำได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามคำแนะนำครับ
 รวมบทความพื้นฐานความรู้ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ สำหรับประชาชน
  ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียง รวมถึงสรุปผลการทดลองและรายละเอียดของโครงการทดลองต่างๆของผู้เขียน ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานธรรมชาติ และการนำมาประยุกต์ใช้งาน ในด้านต่างๆ นำมารวบรวมเอาไว้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ
 รวมคลิป การทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใน U-Tube
 ร่วมงาน " พลังงานบ้านทุ่งสัญจร ครั้งที่ 2 "
ณ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 
วันที่ 31สิงหาคม และ 1 กันยายน 2558 

การใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 ในระบบน้ำหยด

 4 สิงหาคม 2559
ร่วมงาน " พลังงานจังหวัดชัยภูมิ  "
ณ.ศูนย์สาธิตเกษตรกรรม ตำบลห้วยบง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ
  ความสำคัญของ ท่อทางด้านสูบ  Suction Line
  ถกเถียงกันมานาน ท่อเล็กน้ำแรง ท่อรั่วตามด สูบได้ลึกเกินกว่า 8 เมตร มาศึกษาหาความจริงกัน

 Self Priming Tank Addition
 การเพิ่ม Vaccum Chamber แปลงร่างปั๊มชักให้เป็น Self Priming Pump
Start April 14,2016
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎