บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||


      บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด เป็นโรงงานผู้ค้นคว้า ทดลอง ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง และอุปกรณ์ทางด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานธรรมชาติ เพื่อการลดต้นทุนการผลิต ทางด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
ในฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท เพื่อความมั่นคง ในด้านพลังงานและความสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นไปที่
ประสิทธิภาพของการทำงาน อายุการใช้งานที่ยาวนานหลายปีระบบไฟฟ้าพิเศษ Denco Pure Direct Current System มีความปลอดภัยสูงสุด 100% ในทุกสภาพของ
การทำงาน ใช้งานง่าย การซ่อมบำรุงน้อยถูกออกแบบและผลิตขึ้นมา เพื่อทำการติดตั้งใช้งานได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

1) เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน 2017 Series
เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่น สระขุด ห้วย หนอง คลอง 
บึง อ่างเก็บน้ำหรือบ่อบาดาลตื้น ที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน 8 เมตร มีหลายขนาดทั้งรุ่นมาตรฐาน
และสั่งผลิตพิเศษเฉพาะงาน

DCSP0124-300W-P25 Mobile Type 

          DCSP0124-300W-P25 Fix Type.
Click for more information 

2) เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
ระบบ DENCO Pure Direct Current Submersible Pump ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าดูด
ระบบปั๊มบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ 3 Phase Brush Less DC. Submersible pump 
ควบคุมการทำงานโดย Solar inverter Controller with MPPT.function ช่วยให้ทำงานได้ดีในทุกสภาพ
แสงแดดมีขนาดตั้งแต่ 500 วัตต์ ไปจนถึง 1800 วัตต์ TDH.4 เมตร ถึง 178 เมตรอัตราการสูบน้ำ
ต่อวัน 2.5 ถึง 36 ลบ.เมตร มีหลายขนาดทั้งรุ่นมาตรฐานและสั่งผลิตพิเศษเฉพาะงาน

                          PDCS-SP600-C2225

                      PDCS-SP900-C2525

บทความระบบการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม และบทความที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

บทความเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจได้ศึกษา และทำความเข้าใจ และปรับทัศนคติ
ในมุมมองต่างๆของการสูบน้ำและการให้น้ำพืชไร่ ควรอ่านทำความเข้าใจ และ ศึกษาตัวอย่างของการติดตั้งใช้งาน การส่งและกระจายน้ำในรูปแบบต่างๆ 

รวมบทความเรื่องการจัดการน้ำสำหรับพื้นที่เพาะปลูกจากขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่
 รวบรวมบทความที่เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์ และการค้นคว้าเพื่อให้การแนะนำและออกแบบ
ระบบการจัดการน้ำให้กับลูกค้าและผู้ติดตามผลงานการค้นคว้าของผู้เขียน ซึ่งได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นลำดับ เป็นขั้นตอน
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและวางแผนระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนครับ
A.) วิธีการเริ่มต้น วางแผนจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมขนาด1ไร่ ถึง100ไร่
B.การเลือกประเภทของระบบสูบน้ำ ให้เหมาะสมกับประเภทของแหล่งน้ำ
C.)การจัดสรรและแบ่งพื้นที่ สำหรับการเพาะปลูก ( zoneing)
D) การสร้างถังเก็บน้ำและการวางระบบท่อ สำหรับระบบให้น้ำพืช  
E) การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำหยดขนาด 6 ถึง 20ไร่
 รวมผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ
  ตัวอย่างการติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ลักษณะของการติดตั้ง และใช้งานในลักษณะต่างๆ ทั้งระบบที่ทางบริษัทฯเป็นผู้ติดตั้ง และเป็นรายงาน
การติดตั้งด้วยตนเองของลูกค้าที่ส่งกลับมา เพื่อร่วมโครงการรวบรวมข้อมูลการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับประชาชน ของบริษัทฯ การเข้าชมลักษณะการติดตั้งของงานในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ
ในลักษณะของการติดตั้ง และข้อจำกัดของบางพื้นที่ และลักษณะของงานบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจ
และเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 
    การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก รุ่น DCSP0124-300W-P25 
 กระบวนการเรียนรู้และวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดเล็กรุ่น DCSP0124-300W-P25 สำหรับพื้นที่ 1 ถึง 16 ไร่
 รวมบทความพื้นฐานความรู้ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ สำหรับประชาชน
  ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียง รวมถึงสรุปผลการทดลองและรายละเอียดของโครงการทดลองต่างๆ
ของผู้เขียน ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานธรรมชาติ และการนำมาประยุกต์ใช้งาน ในด้านต่างๆ นำมารวบรวม
เอาไว้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
 รวมคลิป การทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใน U-Tube
    รวบรวมคลิปที่ถ่ายทำจากกระบวนการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ของบริษัทฯ หลายขนาดและหลากหลายหน้างาน หลายวัตถุประสงค์การใช้งาน มีการทดสอบ วัดผล
ออกมาเป็นค่าตัวเลขในเชิงวิศวกรรมฯ
 ร่วมงาน " พลังงานบ้านทุ่งสัญจร ครั้งที่ 2 "
ณ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 
วันที่ 31สิงหาคม และ 1 กันยายน 2558 

การใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 ในระบบน้ำหยด

 เป็นบทความที่ลูกค้าของผู้เขียน อ่านบทความต่างๆแล้วสามารถทำการออกแบบระบบน้ำหยด
สำหรับพื้นที่เพาะปลูก 8 ไร่ ถึง 20 ไร่ โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0124-300W-P25
เพียงเครื่องเดียว
 4 สิงหาคม 2559
ร่วมงาน " พลังงานจังหวัดชัยภูมิ  "
ณ.ศูนย์สาธิตเกษตรกรรม ตำบลห้วยบง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ
Start April 9,2018
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||  


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎