บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||


พลังงานจากดวงอาทิตย์ Solar Energy
   พลังงานจากดวงอาทิตย์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy )หรือแสงแดด ก็คือพลังงานในรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากปฎิกิริยานิวเคลียร์
ของดวงอาทิตย์ และส่งกระจายพลังงานมายังพื้นโลก และดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลในรูปแบบของคลื่นรังสี(Solar Radiation)พลังงาน
จากแสงอาทิตย์มีค่าพลังงานประมาณ 1368 วัตต์ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร แต่เมื่อเข้ามาสู่บรรยากาศของโลกแล้วจะลดลงเหลือประมาณ  
958 วัตต์ ถึง1000 วัตต์  เกิดความสูญเสียเมื่อกระทบกับชั้นบรรยากาศของโลก แต่ก็ยังมีปริมาณพลังงานที่สูง พลังงานนี้จะอยู่ในรูปแบบ
ของความร้อนและแสงที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นๆและนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

สุริยะเทพฯ ตามทัศนะความเชื่อของคนไทย

     ความเชื่อของมนุษยชาติในโลกนี้ตั้งแต่ครั้งโบราณต่างให้ความเคารพนับถือดวงอาทิตย์ ประดุจเป็นเทพเจ้าที่สามารถจับต้องได้ และเอื้อประโยชน์ให้กับ
ทุกชีวิตบนพื้นผิวโลก  " สุริยะเทพฯ "หรือดวงอาทิตย์ นอกจากจะให้แสงสว่าง และความอบอุ่นแล้ว ดวงอาทิตย์ยังเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาล 
หากไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้ว สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ก็จะต้องพบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต เพราะแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิด
ปรากฎการณ์ต่างๆเช่น ทำให้พืชเกิดการสังเคราะห์แสง เจริญเติบโตเพื่อ เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตบนโลก ความร้อนของแสงแดด ทำให้เกิดกระแสลม 
การหมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก จึงทำให้เกิดกลางวัน กลางคืน และฤดูกาลต่างๆ ฯลฯ 
    ปากฎการณ์ต่างๆที่แฝงไปด้วยพลังงานธรรมชาติ  มนุษย์รู้จักการใช้พลังงานธรรมชาติมาหลายพันปีแล้ว เช่นการแล่นเรือใบ 
การล่องซุงมาตามแม่น้ำและในปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนเพื่อนำเอามวลน้ำมาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จำนวน มากพอที่จะใช้งานได้อย่างจริงจัง การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงเป็นวิชาการแขนงที่เริ่มเป็นที่สนใจ และถูกนำใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ตามกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ 

แผ่นโซล่าเซล Solar Cell
 มีการคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาประมาณปีพศ.๒๔๙๗ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับยานอวกาศ
และดาวเทียมโดยการใช้เทกโนโลยี่ของการสร้างรอยต่อ P-N ระหว่างผลึกของซิลิกอน ซึ่งเมื่อมีแสง
มากระทบผิวด้านบน ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจากการเคลื่อนตัวของประจุไฟฟ้า โดยที่
ผิวด้านบนจะเป็น ขั่วลบ (-) และด้านล่าง จะเป็นขั่วบวก (+) กระแสไฟก็จะไหลออกมาตามตัวนำ
ของแต่ละด้านของแผ่น เมื่อนำแผ่นมาต่อรวมเป็นแผงขนาดใหญ่ ก็สามารถนำกระแสไฟฟ้ามาใช้งาน
โดยตรงหรือซาจแบตเตอร์รี่เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานในตอนกลางคืนได้
กระบวนการผลิตแผ่นโซล่าเซลล์

 ขั้นตอนการผลิตขึ้นรูปแท่งผลึกซิลิกอนอินกอท (Silicon Solar ingot )

แร่ซิลิกอนที่เป็นวัตถุดิบ

นำมาหลอมแล้วหล่อเป็นแท่งผลึกตามวัตถุประสงค์ใช้งาน

  เป็นกระบวนการหลอมแร่ซิลิกอน และปรับปรุงคุณสมบัติโดยการเติมสารต่างๆ เพื่อให้เกิดผลึกตามที่ต้องการ จากนั้นจะนำไปหลอมแล้วหล่อเป็นแท่ง
ทรงกลม เหลี่ยม หรือตามแบบที่ต้องการใช้งานและจะขัดผิวให้เรียบ และได้ขนาดตามที่ต้องการ เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี่ชั้นสูง ใน
ห้องควบคุมบรรยากาศ เพื่อให้ซิลิกอนก่อตัวเป็นผลึก เป็นกระบวนการที่ใช้เงินลงทุนสูงมาก จึงมีโรงงานผู้ผลิตระดับต้นน้ำ ไม่มากนัก เมื่อผลิตเสร็จแล้ว
จะส่งแท่งอินกอท ซึ่งมีทั้งแบบผลึกรวม (POLY) และผลึกเดี่ยว(MONO) ซึ่งเป็นวัตถุดิบของโรงงานผลิตแผ่นโซล่าเซลล์ ในลำดับขั้นตอนต่อไป
 
   2.การหั่นซอยแผ่นผลึกและเคลือบผิว 

แผ่นผลึกที่ถูกหั่นออกมาเป็นชิ้นบางๆ

เคลือบด้วยสารเคลือบเพื่อสร้างความต่างศักดิ์ N-P

แผ่นโซล่าเซลล์ที่ประกอบสำเร็จ พร้อมนำไปประกอบเป็นแผงโซล่าเซลล์

  ขั้นตอนนี้ก็จะหั่นสไลต์แท่งผลึกเป็นแผ่นบางๆ แล้วนำไปเคลือบผิวให้เป็นขั้ว P และ N นำมาประกบติดกันโดยมีการเคลือบสาร ขั้นกลาง เติมลวดตัวนำไฟฟ้า
แล้วนำไปอบ ในเตา สุญญากาศและควบคุมบรรยากาศ ก็จะได้แผ่นโซล่าเซลล์ (Solar Cell ) เพื่อนำไปเชื่อมประกอบขึ้นเป็นวงจรแล้วนำไปประกอบเป็นแผงโซล่าเซลล์
ต่อไป ขั้นตอนผลิตแผ่นโซล่าเซลล์นี้ก็ยังใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี่ที่สูงอยู่ จึงมีจำนวนไม่มากนัก บางโรงงานที่มีศักยภาพก็จะนำไปประกอบเป็นแผงโมดุลสำเร็จ 
หรือ ส่งจำหน่ายในลักษณะแผ่นสำเร็จรูป เป็นวัตถุดิบของโรงงานปลายน้ำ เพื่อนำไปประกอบเป็นแผงโซล่าเซลล์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆ เพื่อจำหน่าย
ไปยังผู้ใช้งาน เพื่อติดตั้งใช้งานในระบบต่างๆ
    แผ่นโซล่าเซลล์ที่ผลิตเสร็จแล้วก็จะถูกนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ ตามการออกแบบ และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ ในปัจจุบันนี้
แผ่นโซล่าเซลล์ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ส่วนมากจะเป็นแผ่นที่ผลิตจากผลึกซิลิกอน เพื่อใช้งานทางด้านผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เป็นที่นิยม
มีอยู่สามชนิดหลักๆ ซึ่งต่างก็มีข้อดี ข้อด้อย และ ความแตกต่างกันในด้านราคา ประสิทธิภาพ และประโยชน์ในการใช้งานดังนี้

แบบไม่เป็นรูปผลึก (อะมอร์ฟัสซิลิคอน) แบบผลึกรวม /แบบผลึกผสม ( โพลี่ซิลิคอน)  แบบผลึกเดี่ยว (โมโนซิลิคอน)
  • Amorphous Silicon Solar Cell.
  • Poly Crystalline Silicon Solar Cell.
  • Mono Crystalline Silicon Solar Cell.
เป็นแบบที่มีความไวต่อแสง นิยมใช้ในเครื่องคิดเลข เป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด
ซึ่งสามารถชาจพลังงานได้จากแสงของโคมไฟ มีประสิทธิภาพดี น้ำหนักเบา ราคาถูกกว่าแบบผลึกเดี่ยว มีประสิทธิภาพดี น้ำหนักเบา ราคาสูงกว่าแบบอื่นเล็กน้อย
อายุการใช้งานสั้นกว่าแบบอื่น อายุใช้งานประมาณ 20ปีขึ้นไป อายุใช้งานประมาณ 20ปีขึ้นไป
แต่หาอุปกรณ์สำหรับต่อพ่วงยาก มีข้อด้อยคือทำงานได้ไม่ดีในวันที่อากาศปิดมีแสงน้อย มีข้อด้อยคือทำงานได้ไม่ดีในวันที่อากาศปิดมีแสงน้อย
  ทั้งสามชนิดมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป แบบอามอร์ฟัสจะนิยมใช้ในงานอิเลคโทรนิคเช่นเป็นแหล่งพลังงานของเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์โซล่าเซลล์ขนาดเล็ก
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นแบบ ซุบเปออามอร์ฟัส มีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ยังมีราคาที่สูงด้วยเช่นกัน ส่วนแบบผลึกเดี่ยวและผลึกผสมจะเป็นที่นิยมมากกว่า
ในการนำมาประกอบเป็นแผงโซล่าเซลล์สำเร็จรูป (Solar panel / Solar Module) 
   ถ้าจะอธิบายง่ายๆแบบชาวบ้าน เราอาจจะกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นแผ่นโซล่าเซลล์แบบไหน ก็ล้วนมาจากแหล่งของแร่ซิลิกอน เดียวกัน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
พอนำมาหลอมแล้วทำเป็นแท่งผลึกอินกอต ก็กระจายออกไปยังโรงงานกลางทางเพื่อหั้นฝานเป็นชิ้นบางๆ นำไปเคลือบสาร ทำให้เป็น " ขั้วบวก " และ " ขั้วลบ " ก็มีจำนวนผู้ผลิต
ไม่มากนัก อาจจะกล่าวได้ว่า แผ่นโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ก็ล้วนเป็นเหมือน " คนบ้านเดียวกัน " คือมาจากเทือกเถาเหล่ากอเดียวกัน จะเริ่มมีความแตกกันก็ต่อเมื่อ
เริ่มมีการ " ออกเรือน "หรือเมื่อส่งออกไปเพื่อ ถูกนำไปใช้ ประกอบเป็นแผงโซล่าเซลล์สำเร็จรูป  ถ้าเป็นระบบการผลิต ที่มีการควบคุมคุณภาพที่เป็นไปตามหลักสากล 
แผ่นโซล่าเซลล์ทุกชิ้น ละคัดแยกเกรด เป็นลำดับชั้นคุณภาพ และราคา ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่แร่ซิลิกอนแต่ละก้อน ย่อมจะมีความบริสุทธิ์ และสารเจือปน การผลิตในแต่ละครั้ง
เมื่อเสร็จสมบูรณ์เป็นแผ่นโซล่าเซลล์แล้วก็จะถูกนำมาคัดแยกกลุ่มและแบ่งเกรดตามคุณสมบัติที่วัดได้หลังจากผลิตเสร็จ
     โบราณท่านว่า " แข่งเรือ แข่งพาย ก็ยังพอแข่งขันกันได้ แต่การแข่งบุญวาสนานั้น เป็นเรื่องยาก " ลองคิดดูครับ แผ่นโซล่าเซลล์บางแผ่น มีบุญวาสนาตั้งแต่เป็น
ก้อนแร่ซิลิกอน มีการเจรจา เพื่อตกลงให้ผลิตพิเศษ และมีจุดหมายปลายทางที่เป็นซีกโลกที่เจริญ บางแผ่นถูกส่งไปยังดินแดนที่ห่างไกล ก็ว่ากันไปตามวาสนา 
บางแผ่นบุญวาสนาน้อย น้ำหนักหย่อน แผ่นบาง  หรือไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ก็ถูกส่งไปจำหน่ายเป็นสินค้าเกรด บี บางชิ้นเกิดการแตกหัก ก็ถูกนำไปหั่น
 ส่วนที่ชำรุดออกด้วยแสงเลเซอร์ แล้วยังสามารถนำมาประกอบ เป็นแผงโซล่าเซลล์ กำลังวัตต์น้อยๆ เช่น10 วัตต์ หรือ 20 วัตต์ เป็นต้น
การประกอบแผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้า ( Photovolaaic Cell : PV.)
 ขั้นตอนการประกอบแผงโซล่าเซลล์
  • ตรวจสอบคุณภาพแผ่น)
   นำแผ่นโซล่าเซลล์มาผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพ และความสมบูรณ์ของแผ่นโซล่าเซลล์ แต่ละแผ่นให้มีคุณภาพ กำลังไฟฟ้า (watts ) แรงเคลื่อนไฟฟ้า (volts)
รวมทั้งคุณสมบัติความต้านทานของลวดตัวนำ  เมื่อได้รับแสง ก็จะแสดงค่าคุณสมบัติต่างๆของแผ่น เป็นการคัดแยกแผ่นโซล่าเซลล์ที่มีคุณสมบัติด้อยออกไปจาก
สายการผลิต ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้ หรือเครื่องมือนี้ แผ่นโซล่าเซลล์ด้อยคุณสมบัติ หรือเกรดรองๆ ก็จะถูกนำมาประกอบเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ด้อยคุณภาพ ด้วยความตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตามที เครื่องมือนี้ บวกกับความมุ่งมั่นของผู้ผลิต เป็นปัจจัยหลักของคุณภาพสินค้า ถ้ามีแผ่นโซล่าเซลล์ด้อยคุณภาพ หลุดเข้ามาในกระบวนการผลิตแล้ว
เป็นการยากที่ปลายทางจะได้รับ สินค้าคุณภาพดี
  • นำมาเชื่อมเป็นวงจรด้วยลวดตัวนำ

Hand Soledering

       Automatic Soledering line
  การประกอบแผ่นโซล่าเซลล์หลายๆแผ่นเข้าด้วยกันโดยการเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อให้ได้ทั้งแรงเคลื่อน (Volts.)
และกำลังงาน( Watts.) เพื่อนำไปใช้งานโดยตรงเช่นขับเคลื่อนปั๊มสูบน้ำกระแสตรง (DC. Water pump) หรือชาจ
แบตเตอรรี่์ เพื่อเก็บเอาไว้ใช้งานในช่วงกลางคืน ขนาดของแผงขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ตัวอย่าง
  แผ่นโซล่าเซลล์แบบผลึกผสม ขนาด 156 x 156 ให้กำลังงาน 4 watts.ต่อแผ่น แรงเคลื่อนที่ 0.5 Volts. ต่อแผ่น
  
ถ้าเรานำมาต่ออนุกรมกัน 36 แผ่น  
เราจะได้แผงโซล่าเซลล์ขนาด =  36 แผ่น x 4  watts/แผ่น = 144 watts.
เราจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด   =  36 แผ่น x 0.5 Volts /แผ่น = 18 Volts..
  • การนำแผงวงจรมาใส่กระจกและหุ้มแผ่นฟิล์ม กันความชื้น
 ในการประกอบแผงในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เชื่อมประกอบวงจรแผ่นโซล่าเซลล์เข้าด้วยกันแล้วนำมาหุ้มด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติก( EVA.flim.)
แล้วอบให้แผ่นพลาสติกห่อหุ้มแผ่นโซล่าเซลล์ในเตาสุญญากาศ เพื่อป้องกันความชื้น และยืดอายุการใช้งานให้นานกว่า 20ปีขึ้นไป จากภาพแผงโซล่าเซลล์ที่ประกอบ
โดยกระบวนการผลิตมาตรฐานจะมีการคัดสรร และเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาใช้ในการประกอบ
 
 Glass : กระจกนิรภัยลดการสะท้อนแสง (Low Iron Glass)ซึ่งจะรับแสงได้ดีกว่ากระจกธรรมดาประมาณ 7 - 10 % 
EVA. : แผ่นฟิล์มสังเคราะห์ ป้องกันความชื้น ชั้นที่หนึ่ง
Solar Cell : แผ่นโซล่าเซลล์ที่เชื่อมเป็นวงจร ทั้งแบบ โพลี่ และโมโน
EVA. : แผ่นฟิล์มสังเคราะห์ ป้องกันความชื้น ชั้นที่สอง
TPT.(Back Sheet) แผ่นฟิล์มปิดด้านหลัง
     ความแตกต่างของราคาแผงโซล่าเซลล์มาจากต้นทุนของวัตถุดิบในการประกอบ เฉพาะในส่วนของแผ่นโซล่าเซลล์ ผู้ประกอบจะต้องออกแบบก่อนว่าจะเลือก
ใช้แผ่นเกรดไหน ประสิทธิภาพเท่าใด เพื่อให้แผ่นที่ประกอบสำเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามที่ออกแบบเอาไว้เบื้องต้น และวัสดุที่จะนำมาประกอบก็ต้องมีคุณสมบัติ
ตามสเปก ที่ใช้ในการออกแบบเบื้องต้น กระจก ก็ต้องเป็นกระจกนิรภัย มีธาตุเหล็กต่ำ ลดการสะท้อนแสงได้มากกว่ากระจกธรรมดา และเป็นกระจกนิรภัยแบบกระจก
รถยนต์ ถ้าแตกก็จะเป็นเม็ดข้าวโพด ไม่แหลมคม เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้น กับช่างผู้ติดตั้ง และเป็นกฎหมายของประเทศทางยุโรป ในเรื่องความปลอดภัย
ผิวด้านในจะไม่เรียบ เพื่อลดการสะท้อนแสง รวมทั้งเป็นที่ยึดเกาะของแผ่น EVA. ชั้นแรก 
     วัสดุและส่วนประกอบต่างๆเป็นต้นทุนของการผลิตที่สำคัญ การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์
เราควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานหรือแหล่งผลิตที่มีมาตราฐานในการคัดเลือกวัสดุ
และเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีมาตราฐานการตรวจสอบและควบคุมการผลิต
 ขั้นตอนการหุ้มด้วยแผ่น อีวีเอ ของแผงโซล่าเซลล์ ก็คล้ายๆกับการเคลือบบัตร หรือใบขับขี่
เพื่อป้องกันน้ำ หรือความชื้น ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ก็จะมีกระจกอยู่ชั้นนอกสุด ถ้าเราพบกับผู้ผลิต
ที่ลดต้นทุน โดยการใช้ฟิล์ม EVA.ราคาถูกๆหรือมีคุณสมบัติออกไปทางถุงก็อปแก๊ป ในปีแรกๆ
ก็ยังใสดี พอตากแดดไปสักสองสามปี เกิดความทึบแสงมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของแผงลดลง
เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังในการเลือกซื้อ บางครั้งเห็นใน เนตฯต่างประเทศ ประกาศขายกัน
ราคาต่อวัตต์ ไม่ถึง 1USD. แต่ยังไม่รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี และจำนวนต่อการสั่งจะต้องได้จำนวน
ตามที่ผู้ขายกำหนด 

 

     การเลือกซื้อควรพิจารณาถึงคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต มากกว่าราคาถูกเพียงอย่างเดียว ต้องดูรายละเอียดให้ถ้วนถี่ ขนาดของกรอบอลูมิเนียม บางรายราคาถูกกว่า 
แต่กรอบเล็กกว่า บางรายราคาไม่รวม Junction box หรือกล่องต่อสาย บางรายไม่มี Blocking Diode หรือไดโอด ป้องกันการไหลย้อนกลับ ของไฟขั้วลบ ราคาไม่รวมสายไฟฟ้าและ
หัวต่อ MC4  เป็นประสบการณ์ที่พบมาตอนหาแหล่งผลิตของผู้เขียนเอง เขียนเล่าสู่กันฟังเพียงให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อ แต่ก็อย่าไปกลัวมาก จนกระทั่งไม่กล้าซื้อมาใช้งาน
      เรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นเรื่องที่เราควรเรียนรู้ และควรได้ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ในอนาคตข้างหน้า  ๑ มกราคม ๒๕๕๘
การค้าขายในกลุ่มอาเซียน ก็จะมีความเปลี่ยนแปลง ภาษี หรือกฎเกณฑ์บางอย่างก็จะได้รับการยกเว้น จะทำให้สินค้าในกลุ่มพลังงานทดแทน จะมีราคาที่ถูกลง การทดลองและ
เรียนรู้เรื่องการนำพลังงานทดแทนไปใช้ประโยชน์ในองค์กร เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นของผู้มองการณ์ไกลไม่ควรมองข้าม
Hit Counter Update April 27,2014
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||  


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎