บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

    ผู้เขียนได้รับการติดต่อจาก พระอาจารย์ธีรภัทร ธีรภโร ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 และได้ทราบเรื่องราวและความมุ่งมั่นของหลวงพ่อนวม ติพทวิชโย 
ซึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกวันหลวงพ่อท่านจะใช้เวลาประมาณวันละ 5 ชั่วโมง หิ้วกระป๋องน้ำ ตักน้ำจากบึง
ไปรดต้นไม้ ในพื้นที่ 10 ไร่ ของสวนป่าเฉลิมพระเกียรติที่ท่านปลูกเพื่อน้อมถวายแด่องค์พ่อหลวงฯ หลวงพ่อท่านปฏิบัติเช่นนี้มาร่วม ๑๒ ปี แล้ว ท่านจะไม่ยอมให้ต้นไม้
ที่ท่านปลูกและน้อมถวายแล้ว จะไม่ยอมให้ต้นไม้ยืนต้น เหี่ยวเฉาตายโดยเด็ดขาด เวลาผ่านมาสิบกว่าปี ด้วยความชราภาพขึ้นของท่าน ทำให้บรรดาศานุศิษย์ 
ร่วมกันคิดหาหนทางช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อ บรรดาศานุศิษย์จึงทำการลองผิดลองถูก ต่อชุดสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ เพื่อจะนำมาช่วยสูบน้ำเพื่อผ่อนแรงท่าน เงินทุนบางส่วน
ได้ถูกนำไปจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์จำนวน 2 แผงแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้
  พอท่านพระอาจารย์ได้อ่านบทความของผู้เขียนในเรื่องของการสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์แบบต่อตรง จึงได้เขียนอีเมล์มาปรึกษาและสอบถาม ด้วยพื้นที่ที่กว้างมากถึง10 ไร่
และมีโครงการจะขยายพื้นที่ออกไปอีก ผู้เขียนพิจารณาดูแล้วเห็นว่า ถ้าเดินไปตามแนวเดิม โดยใช้แผง100วัตต์สองแผงก็คงจะไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ผมจึงได้อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าผมไม่สามารถขายอุปกรณ์แยกเป็นส่วนๆได้ เพราะอุปกรณ์ของผู้เขียนเป็นการออกแบบและผลิตมาเป็นพิเศษเพื่องานสูบน้ำด้วยแสงแดดโดยเฉพาะ
ผู้เขียนจึงได้กราบเรียนแนะนำให้ใช้เครื่องสูบน้ำสำเร็จรูปรุ่น   DCSP0124-300W-P25  และได้ทำการออกแบบและคำนวณระบบการวางท่อ และ วิธีการใช้งานอื่นๆที่สามารถทำได้
เช่น ทำท่อสลับทางส่งน้ำขึ้นไปยังกุฎิ และบริเวณที่พักสงฆ์ ห้องน้ำ ห้องส้วมต่างๆ และส่งไปยังถังเก็บน้ำ เพื่อให้เครื่องสามารถอำนวยประโยชน์ได้มากที่สุด

ทดลองใช้ปั๊ม DCSP0124-300W-P25 ส่งน้ำไปตามสายยาง 150 เมตร ที่สนามหญ้าของบริษัทฯ

   ภาพทางด้านซ้ายมือ เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจาก google ผู้เขียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการหาหนทางและวิธีการที่ลงทุนน้อยที่สุด
เพื่อให้หลวงพ่อนวม ท่านได้ใช้เครื่องสูบน้ำนี้รดต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวประมาณ 10ไร่
 ในตอนแรกผู้เขียนแนะนำให้วางเครื่องสูบน้ำเอาไว้ตรงตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีแดง เพราะอยู่ใกล้กับกุฎิ อาคารที่พักสงฆ์
สะดวกในการดูแล และปลอดภัยจากโจรขโมย และเป็นจุดที่ไม่ต้องตัดต้นไม้ โดยจะทำเป็นสะพานยื่นลงไปในน้ำ เพื่อให้
สามารถรับแสงแดดได้ทั้งวัน ซึ่งเข้าใจว่าหลวงพ่อท่านรักและหวงแหนต้นไม้ของท่านทุกต้น ตำแหน่งในภาพจึงเป็นตำแหน่ง
ที่เหมาะสม เพราะอยู่บริเวณกลางพื้นที่ทั้งหมด เราสามารถสลับให้ปั๊มสูบน้ำขึ้นไปทางทิศเหนือ ในเวลาช่วงเช้า ประมาณ
หนี่งร้อยกว่าเมตรและสลับเปิดประตูน้ำส่งนำมาทางทิศใต้  ซึ่งก็จะสามารถส่งน้ำไปรดต้นไม้ได้คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง10 ไร่
ด้วยเครื่องสูบน้ำรุ่น   DCSP0124-300W-P25 เพียงเครื่องเดียว ในหนึ่งรอบวันที่มีแสงแดด ก็จะสามารถสูบน้ำได้อย่างพอดี
   แต่การวางท่อแบบในภาพต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร ผู้เขียนจึงทำการทดลองซื้อสายยางยาว 100 เมตร มารวมกับของ
เดิม 50 เมตรลองสูบและดันส่งน้ำดู ก็สามารถทำงานได้ เมื่อได้ผลดีจึงแจ้งไปให้พระอาจารย์ทราบ โครงการนี้จึงตัดงบประมาณ
เรื่องระบบท่อ ออกไป จึงเหลือเพียงงบประมาณสำหรับเครื่องสูบน้ำเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้เขียนจึงขอร่วมสมทบทุนบางส่วน
 
 เป็นความโชคดีที่แหล่งน้ำเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งน้ำไม่เคยแห้ง และมีระดับน้ำต่ำจากพื้นดิน
ไม่เกินสามเมตร ผู้เขียนจึงได้เขียนแบบเพื่อให้ท่านนำไปให้ญาติโยมที่จะมาช่วยกันติดตั้งได้ทำความเข้าใจ
เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ ที่อาจจะมาบังแสงแดดในช่วงบ่ายแก่ๆ จึงมีแนวคิดว่าจะติดตั้งให้ใกล้ตลิ่ง
มากที่สุด หรืออาจจะทำสะพานยื่นลงไปในแหล่งน้ำ
     เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงจึงแบ่งทางออกของท่อส่ง
เป็นสี่ทาง และจัดสรร ช่วงเวลาทำงานออกเป็นช่วงๆ
1) ในช่วงเวลาเช้า นำเอาปลายสายยางไปวางหรือรดน้ำ บริเวณใกล้กับกุฎิ แสงแดดยามเช้าประมาณ 7.30 -9.00 น. (2.5 ชม.)
ในช่วงก่อนฉันเพล นำเอาสายยางไปรดน้ำ หรือวางไว้ทางด้านทิศเหนือ (เวลา 9.00-10.30น. ) (1.5 ชม.)
2) ช่วงเวลา10.30-12.30 น. แสงแดดแรง สูบน้ำขึ้นถังเก็บ 2 ชั่วโมงได้น้ำประมาณ 4.2 ลบ.เมตร
(4) สูบน้ำขึ้นถังเก็บบนดาดฟ้า 12.30-13.30 (1 ชม.) 
3) ในช่วงเวลาบ่าย นำเอาปลายสายยางไปวางหรือรดน้ำ ป่าทางด้านทิศใต้  13.30 -17.00 น. (3.5 ชม.)
 เป็นประมาณการเบื้องต้น และสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมครับ
    หลังจากที่ได้กราบเรียนกับหลวงพ่อนวมทางโทรศัพท์ ถึงกระบวนการใช้งาน และรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอุปกรณ์ให้ หลวงพ่อนวมท่านสามารถใช้งานได้อย่างไม่ยุ่งยาก หรือ มีน้ำหนัก
สุดท้ายที่เห็นว่าเหมาะสมและสะดวกที่สุดคือผมขอถวายสายยาง ขนาด 1 นิ้ว ยาว 100 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ปลายท่อ ที่หลวงพ่อท่านจะสามารถนำไปใช้เพื่อวางไว้ตามจุดกระจายน้ำ แล้วปล่อยให้ไหล
ไปตามร่องน้ำเล็กๆที่สามารถขุดได้ด้วยจอบ ไม่ต้องใช้การวางท่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
  และในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ท่านพระอาจารย์ก็เดินทางมาถึง และมีโยมที่ขับรถมาให้
และเป็นผู้รับคำแนะนำเรื่องการติดตั้งและใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงยกเครื่องสูบน้ำขึ้นรถ และถวายชุด
สายยางไปด้วย เมื่อถึงหน้างานจะได้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรอระบบท่อ
    หลังจากที่พระอาจารย์กลับไปที่วัดของท่านที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว ก่อนที่จะยกเครื่องไปที่บุรีรัมย์
ด้วยความกังวลว่า ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ จะล่อตาล่อใจ พวกมิจฉาชีพ จึงหาทางป้องกันเอาไว้ก่อน
และก็มีช่างที่มีจิตศรัทธา ช่วยจัดการ สร้างผนังปิดบังสายตา และทาสีจีวรพระเอาไว้ ให้ทราบว่าเป็น
ของสงฆ์ แต่มีข้อผิดพลาดบางประการ ที่ทำให้แผงโซล่าเซลล์แผ่นหนึ่งเกิดความเสียหาย กระจกแตก
เป็นเม็ดข้าวโพดทั้งแผ่น สามเหตุมาจาก มีสะเก็ดไฟ จากการเชื่อมและสาเหตุยังไม่แน่ชัด
   ในเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ผู้เขียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะของพระอาจารย์อีกครั้ง
พระภิกษุสามรูป นั่งบนเสื่อ ทั้งสามรูปห่มผ้าสีกรัก ฉันภัตตาหารเช้าในบาตร เป็นภาพที่ผู้เขียนรู้สึกปลาบปลื้ม
เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันดีอยู่แล้ว วันนี้มีพระภิกษุที่ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงค์วัตรมาโปรด มาฉันภัตาหารเช้า
ในห้องประชุมของบริษัทฯของผม แบบนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสำหรับผู้เขียน ผู้เขียนทราบดีในปฎิปทาของท่าน
จึงไม่ถ่ายภาพนั้นไว้ เก็บเอาไว้เพียงความทรงจำ
   พนักงานของผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ที่แตกเสียหายออก และติดตั้ง
แผงใหม่เข้าไปแทนที่ และทดสอบการทำงาน คณะของท่านจะต้องเดินทางไปบุรีรัมย์ พอทำการเปลี่ยนเสร็จ
พระอาจารย์อีกสองรูปที่มาเยือนเป็นครั้งแรก ผมจึงพาท่านเดินชม ชุดตัวอย่างเครื่องสูบน้ำ และปั๊มบาดาลที่
ติดตั้งเอาไว้ และพาท่านไปชมและศึกษาระบบแสงสว่าง เพราะทราบถึงความมุ่งมั่นของท่านที่จะนำเอาระบบ
โซล่าเซลล์ไปใช้ในวัดที่ห่างไกล รวมถึงอยากมีความรู้เพื่อนำไปสอนประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล
   พอผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คณะของพระอาจารย์ทั้งสามรูปก็ออกเดินทางไปยังที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเครื่องสูบน้ำไปถวายหลวงพ่อนวม
  หลังจากนั้นประมาณสองสามวันพระอาจารย์ท่านก็ส่งอีเมล์และภาพถ่ายมาให้ผมได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จ
ของโครงการนี้ร่วมกัน ผมจึงขอนำความปลื้มใจ และอานิสงค์ผลบุญต่างๆ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และลูกค้า
ทุกๆท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุน ผู้เขียนตลอดมาครับ
      ขอนำเอาอีเมล์และพรพระมาฝากทุกๆท่านและเก็บเอาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในเรื่องการสูบน้ำของผมครับ
     เป็นความรู้สึกเหนือคำอธิบายใดๆครับ ผมขอแบ่งปันอานิสงค์และความรู้สึกดีๆไปยังทุกๆท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความนี้ครับ และมีภาพต่างๆในการใช้งานที่ผมคิดว่าจะมีประโยชน์
ต่อหลายๆท่านที่มีลักษณะของแหล่งน้ำ และการใช้งานที่คล้ายๆกันครับ ผมนำอีเมล์ต้นฉบับ ที่มีทั้งคำอวยพรและอนุโมทนา รวมถึงรายละเอียดข้อมูลต่างจากต้นฉบับมาเก็บเอาไว้
ข้อมูลต่างๆจะมีประโยชน์ต่อท่านที่ได้อ่านบทความนี้ครับ
  เป็นการร่วมใจกันทุกๆฝ่ายจริงๆ และ ทุกท่านที่มาร่วมลงแรงลงขัน ก็ขอไม่ออกสื่อครับ
วันนั้นมีสิ่งใดที่พอจะเป็นประโยชน์ ผู้เขียนก็ถวายให้ท่านได้นำไปทดลองเรียนรู้และใช้งาน
  แทงค์น้ำ และท่อน้ำที่ศานุศิษย์ ทางบุรีรัมย์ ร่วมลงทุน ลงแรง สร้างถวาย เตรียมเอาไว้พร้อมแล้ว
ท่านที่ได้เข้าชมสามารถนำไปเป็นแบบอย่างสร้างใช้งาน ถ้าท่านใดอยู่ในพื้นที่ ก็สามารถไปชมของจริงได้
ถ้ามีโอกาสก็ไปช่วยหลวงพ่อท่านรดน้ำต้นไม้ครับ
  ในวันที่ได้มีโอกาส กราบเรียนกับท่านทางโทรศัพท์ น้ำเสียงของท่านนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น
ผู้เขียนไม่แปลกใจเลยที่เหตุใด หลวงพ่อท่านมีพลังหิ้วน้ำด้วยสองแขนของท่านรดน้ำผืนป่าแห่งนี้มายาวนาน
ถึง 12 ปีแล้ว ผู้เขียนได้รับพลังใจบางอย่างหลังจากที่ได้กราบเรียนกับหลวงพ่อนวมทางโทรศัพท์ 
       แบตเตอรี่ชุดสุดท้ายในตัวผู้เขียนกลับมีพลังมากขึ้นอีกครั้ง ด้วยทราบว่างานที่ตนเองได้ลงมือทดลอง
สร้างทำเมื่อปีที่แล้ว เป็นรูปเป็นร่าง และสามารถสร้างประโยชน์และใช้งานได้จริง จึงเริ่มต้นค้นคว้าทดลอง
อย่างจริงจังมากขึ้นอีกหลายเท่า ทั้งที่มีเวลาไม่มากนักเพราะงานประจำรัดตัวมาก
  ข้อมูลที่มีค่า
  ขอกราบขอบพระคุณท่านครูบา ที่กรุณาถ่ายภาพและมีตัวเลขข้อมูลที่สำคัญมากๆในการปรับปรุงระบบ
สูบน้ำให้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด
  จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่า  เมื่อส่งน้ำในแนวราบ 85 เมตร ยังสามารถยกขึ้นในแนวดิ่งได้อีก 6.5 เมตร
ถ้าใช้ลูกลอยขนาด 1 นิ้วติดที่ปลายทาง จะกินแรงดันที่ 2 บาร์ ถ้าถอดลูกลอยออกจะใช้แรงดันเพียง 0.5 บาร์ 
ผู้เขียนได้นำความรู้ตรงนี้ไปปรับปรุงพัฒนาไปอีกหลายอย่าง ในเครื่องสูบน้ำในรุ่นต่อๆมา ถึงปัจจุบัน
  เป็นเทคนิคของการยึดชุดสูบน้ำเข้ากับพื้นคือ การเทปูนให้หุ้มกับ พุกเหล็ก
ภาพที่มีรูปของคณะสงฆ์เทปูน และต่อท่อ ผมขอเก็บเอาไว้ เพราะครูบาท่านขอให้ไม่นำมาลงในสื่อ
ภาพนี้เห็นเพียงชายผ้าเหลือง ซึ่งอยากจะบอกว่า การติดตั้งและใช้งานนั้นสามารถทำได้ไม่ยากเลย
  ภาพนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณสุวัฒน์ เป็นอย่างสูงที่ขอนำเอาภาพวันที่มารับเครื่องไปใช้ในบทความ 
และหน้าปกของสมุดคู่มือครับ
     บทความนี้ถือว่าเป็นบันทึกความทรงจำที่ดีอีกบทหนึ่งในชีวิตการทำงานของผู้เขียน ทุกๆครั้งที่ลูกค้ามารับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงาน แล้วขับรถกลับไปที่บ้าน
ผมรู้สึกมั่นใจว่า ผมได้ขายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ และอายุใช้งานคุ้มค่าเงินของลูกค้า และจะไม่มีใครได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด จากเครื่องสูบน้ำของเรา
ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามผลงาน และให้การสนับสนุนสินค้าของ DENCO มาโดยตลอดครับ.
Hit Counter Update April 18,2016
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎