บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

C.)การจัดสรรและแบ่งพื้นที่ สำหรับการเพาะปลูก ( zoning)
      ในสมัยโบราณนั้น ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย " ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" แต่ในยุคสมัยปัจจุบัน จำนวนประชากรที่มากขึ้น 
พื้นที่ทำกิน มีจำนวนลดน้อยลงเมื่อเทียบกับจำนวนของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น คนหนุ่มสาว และ ผู้ที่ทำงานในเมืองใหญ่ๆ เริ่มที่จะพลิกผัน
ตนเอง กลับไปพัฒนาบ้านเกิด กลับไปหาสังคมแบบดั้งเดิมของคนไทย การที่พื้นที่ทำกินมีจำนวนลดน้อยลงและ ราคาพืชผลทางการเกษตร
บางอย่าง มีปัญหาในเรื่องของราคาตกต่ำ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือปลูกพืชเพียงอย่างเดียว ทำให้มีความเสี่ยง ในเรื่องของราคาพืชผล 
การปรับปรุง และพัฒนาวิธีการเพาะปลูก หรือการทำเกษตรกรรม จึงต้องมีการพลิกผันและพัฒนา เพื่อความอยู่รอด และก้าวข้าม
ให้พ้นปัญหาต่างๆ
  จากบทที่แล้ว ที่ผู้เขียนได้แนะนำ วิธีการใช้โปรแกรม Google Earth ช่วยในการหาตำแหน่ง รูปร่าง และพื้นที่ ของที่ดิน บางท่านอาจจะมีพื้นที่ไม่มาก 
ก็สามารถนำเอารูปร่างหรือทำเลที่ตั้ง นำมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยในการออกแบบระบบ บริหารจัดการน้ำ ภาพด้านบนนี้ ผู้เขียนขอนำเอาแผนผังไร่นา
สวนผสมของคุณพินิจ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณเกือบ30ไร่อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  คุณพินิจ ซึ่งทำงานทางด้าน Graffic Design จึงสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เขียน และจัดสรรวางผัง แบ่งพื้นที่ในไร่ และคุณพินิจ เคยได้ศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มาแล้วอย่างเข้าใจ ตลอดไปจนถึงการศึกษาในเรื่องของพืชที่จะปลูก ซึ่งประกอบด้วย
1) โซนบ่อน้ำและที่พักอาศัย 
2) ส่วนของนาข้าว แบ่งเป็นสี่แปลง
3) ปลูกมะนาว ประมาณ 4 ไร่ 1330 ต้น ( วางผังได้ขนาดนี้ น่าจะศึกษามาเป็นอย่างดี)
4) ปลูกไม้ผลยืนต้น มะยงชิด ประมาณ 4 ไร่
5) ปลูกกล้วย ไผ่ และอื่นๆ ประมาณ 3 ไร่
6) ปลูกผักประมาณ 4 ไร่
  แผนผังนี้คุณพินิจ ส่งมาให้ผมเป็นข้อมูล และขอคำแนะนำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งแผนผังนี้ช่วยให้ผู้เขียน เข้าใจ และมองภาพหน้างาน
ได้อย่างเข้าใจ จึงสามารถให้คำแนะนำในการวางแผนและจัดการน้ำ ที่ผมขออนุญาต คุณพินิจ นำแผนผังนี้มาประกอบบทความก็เพราะอยากจะ
ชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอนว่า 
1) เมื่อศึกษาข้อมูลจากหลายๆที่แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ และป้องกันความสับสน เราควรร่างทุกอย่างลงในกระดาษ 
    กว่าจะออกมาเป็นแผนผังนี้ เชื่อว่า คุณพินิจ คงจะได้มีการปรับเปลี่ยนแปลง ชนิดของพืชที่จะปลูก ไปแล้วหลายครั้งเป็นแน่ อยากจะให้ทุกๆท่าน
ที่ศึกษาโดยการอ่านจากใน internet นำข้อมูลมาประเมิน และกลั่นกรอง เขียนออกมาให้เป็นรูปธรรม สิ่งไหนที่ไม่ใช่ ไม่เข้าพวก ขัดแย้ง หรือมีความ
เป็นไปได้น้อย จะค่อยๆถูกตัดออกไป จะเหลือความชัดเจน ปรากฏอยู่บนแผนผัง สรุปก็คือ  " ข้อมูลเยอะนั้นดีครับ แต่ควรมีการ พิจารณา และกลั่นกรอง
 ให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยสามารถเขียนเป็นแผนการทำงาน หรือวางผังโดยรวมได้ " 
2) ที่ดินแปลงนี้มีคลองส่งน้ำอยู่ทางด้านขวามือ และเจ้าของที่ดิน ได้ขุดคูน้ำล้อมรอบที่ดินเอาไว้ ซึ่งจะมีผลดีดังนี้
2.1) ในการขุดคูล้อมรอบที่ดิน และใช้ดินที่ขุดได้ปั้นเป็นคันดินมีความสูงรอบพื้นที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตร สามารถเป็นเขื่อนกั้นน้ำโดยรอบพื้นที่ ช่วยป้องกันน้ำท่วมได้
2.2) คูที่อยู่รอบที่ดิน กว้างประมาณ 3 เมตร เป็นแนวกันไฟ เมื่อมีการจุดไฟเผาไร่ หรือไฟลามทุ่ง ได้เป็นอย่างดี
2.3) ในการขุดคันสร้างคันดิน เป็นการแสดงอาณาเขตที่ชัดเจน ป้องกันการบุกรุก และมีคูน้ำล้อมรอบ มีความปลอดภัยสูงขึ้น
2.4) คูน้ำ หรือคลองที่ขุด เป็นที่สะสมน้ำไว้ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้เลี้ยงปลาได้อีกด้วย แต่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้โดยรอบ 
เพื่อไม่ให้โดนแสงแดดตรงๆเพราะระดับน้ำจะลดลงประมาณวันละ 5-10 มม. เมื่อถูกแสงแดดเผาทั้งวัน 
 
3) มีแนวถนนทอดผ่านอยู่ตรงกลางที่ดิน
  ที่แปลงนี้ทางเข้าอยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือทิศตะวันตก  ถนนจะผ่ากลางที่ดิน ถ้ายังไม่กล่าวถึงเรื่องฮวงจุ้ย มีข้อดีก็คือ เมื่อวางตำแหน่งบ้านพักเอาไว้ด้านในสุด 
ทำให้เราต้องเดินหรือขับรถผ่านพื้นที่ทั้งหมด ถ้ามีอะไรผิดปรกติ ก็จะสามารถมองเห็นได้ เพราะอย่างไรก็ต้องผ่านต้องเห็นทุกวัน
  เมื่อมีการวางผังเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ทำให้ผู้เขียนสามารถนำเอามาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบระบบจัดการน้ำ ในเบื้องต้น พื้นที่เป็นที่นา 
เสมอกันเกือบทั้งแปลงในตอนแรกคุณพินิจ อยากจะได้เครื่องสูบน้ำบาดาล และมีบ่อบาดาลเก่าอยู่ แต่ผู้เขียนเห็นว่า มีแหล่งน้ำบนดินอยู่ค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ พื้นที่จังหวัดพิจิตร ในหน้าฝนหรือหน้าน้ำหลาก น้ำค่อนข้างจะมาก ยิ่งแถวๆบ้านบุ่ง ต้องใช้เรือเดินทางกันในช่วงน้ำหลากทีเดียว
ในพื้นที่แบบนี้การขุดสระ จะเหมาะที่สุด การที่ผู้เขียนมักจะแนะนำให้สร้างแหล่งน้ำบนผิวดินเป็นทางเลือกตัวแรก เพราะการเริ่มต้นสามารถ
ทำได้โดยไม่ลงทุนสูงมากนัก และ การดูแลรักษาง่าย และสามารถขยับขยายได้ในอนาคตแหล่งน้ำบนดินนั้นเราสามารถกำหนด หรือวางตำแหน่งได้ 
แต่บ่อน้ำบาดาล การกำหนดตำแหน่งเจาะ จะต้องให้ผู้ชำนาญ หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนด ซึ่งช่างเจาะบ่อบาดาลจะมีความชำนาญ และจะทราบว่า
ควรจะเจาะตำแหน่งใด จึงจะมีโอกาสพบกับน้ำบาดาล

  แนะนำแบบที่ 1

แนะนำแบบที่ 2

1) หาจุดศูนย์บัญชาการ หรือ Center ของพื้นที่
  จากภาพด้านบน เป็นตัวอย่างของศูนย์บัญชาการ หรือ Center ของพื้นที่ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน ทุกพื้นที่จะมีลักษณะ ที่แตกต่าง หรือคล้ายกัน
 เพียงแต่เราควรหยิบเอาลักษณะเด่นๆไปใช้งาน ตอนนี้มาดูเจาะลึกไปที่ศูนย์บัญชาการของพื้นที่ ควรมีลักษณะสำคัญๆ ดังนี้
1.1 ) ควรมีระดับสูงพอประมาณ คือไม่ถูกน้ำท่วม หรือเป็นที่รวมน้ำเมื่อมีฝนตก
 ในพื้นที่ลุ่ม หรือเรียบเสมอกัน เช่นท้องนา เราควรกำหนดให้ พื้นนา หรือพื้นไร่ มีระดับอ้างอิงที่ 0.00 เมตร เมื่อเราได้ตำแหน่งศูนย์บัญชาการที่เหมาะสมแล้ว 
เราสามารถใช้การขุดบ่อ เพื่อนำดินมาปั้นเนินหรือทำโคก ให้พื้นที่ของศูนย์บัญชาการมีระดับความสูง +2.00 เมตร การขุดบ่ออาจจะทำโดยการแบ่งเป็นโซนๆ 
หรือค่อยๆทำคราวละ20% หรือตามความเหมาะสมของงบประมาณ ในการทำโครงการขนาดใหญ่ควรวางแผนให้สามารถค่อยๆทยอยทำ การมีงบประมาณมาก 
อาจจะทำให้เราพลาดได้ ควรเฉลี่ยงบประมาณออกเป็นส่วนๆ เช่น งบประมาณปรับปรุงพื้นที่ งบประมาณเรื่องการจัดการน้ำและอุปกรณ์  งบประมาณในเรื่องของ
พันธ์พืช งบประมาณในเรื่องค่าจ้างคนดูแล เป็นต้นสำหรับท่านที่มีงบประมาณมาก ผู้เขียนไม่ค่อยจะห่วง แต่สำหรับท่านที่เริ่มต้น หรือยังไม่สามารถลงมือทำได้
อย่างเต็มตัว เนื่องจากยังต้องทำงานประจำ และเจียดงบประมาณมาจากเงินเดือน ควรพิจารณาให้รอบครอบ เพื่อไม่ให้เดือดร้อน ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไป
1.2 ) ควรเป็นตำแหน่งที่สามารถมองเห็น หรือสังเกตการณ์ได้ทั่วทั้งพื้นที่
 คำว่า Center หรือศูนย์บัญชาการ ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอไป ถ้าสามารถจัดสรรให้ แหล่งน้ำ ถังเก็บน้ำ อยู่ในบริเวณเดียวกันได้ ก็จะเป็นการดี 
และแนวถนน อาจจะอยู่ ตรงกลาง หรือชิดด้าน ซ้าย หรือด้านขวา ของที่ดินก็ได้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ในบทความ ข้อเขียนนี้ เป็นเพียงแนวทางให้คิด 
และพิจารณาให้รอบครอบ ไม่ว่าจะมีข้อมูลหลากหลายเพียงใด ตัวของท่านจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้ดีที่สุด อย่าไปกลัวอะไรมาก วางแผนดี ผลงานก็จะออกมาดี 
 
denco water planing pic15.jpg (128031 bytes)
Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 
  ผู้เขียนใช้เวลาวาดภาพนี้ด้วย Auto cad ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เพื่อจะใช้ในการประกอบการอธิบาย เพื่อให้ท่านเข้าใจว่า เราสามารถ 
ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก เพื่อทำการสูบน้ำสำหรับใช้รด พืชที่เราปลูก  ส่วนมาก ในครั้งแรกที่ท่านที่ติดตามได้สนทนากับผู้เขียน ก็จะออกแนวอยากได้ 
ระบบสูบน้ำบาดาล หรือเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบดันส่งน้ำ ไปทั่วอาณาบริเวณ และอยากใช้แผงโซล่าเซลล์ เป็นต้นกำลัง บางท่านก็บอกว่าให้
เป็นแบบมีแบตเตอรี่ เพราะปลูกผัก จะรดน้ำได้ตอนเย็นๆ หรือบ่ายแก่ๆ อยากได้ระบบน้ำหยด น้ำพุ่ง หรือสปริงเกอร์ แบบหมุนกวาดรัศมี 50 เมตร
หรือใช้ประเภท Big Gun สามารถทำได้ครับ แต่งบประมาณนั้น " มหาศาล " ซึ่งความตั้งใจของผู้เขียนนั้น ออกแบบ และผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดเล็ก เพื่อให้เกษตรกรพื้นบ้าน หรือ ผู้ที่เริ่มต้น และกำลังจะเริ่มต้น ให้สามารถเริ่มต้นได้รวดเร็วขึ้นในงบประมาณที่เป็นไปได้ ผู้เขียนเคยยืนอยู่ตรงจุดนั้น 
รู้ว่า เงินทุกบาทที่หามาได้ หลังจากที่ใช้จัดสรรไปกับความรับผิดชอบของตนเองแล้ว เงินบางส่วนจะถูกนำมาใช้กับโครงการบ้านสวน หรือ บ้านไร่  เงินทุกบาท
มีค่ามาก เป็นเงินที่ต้องนำไปเติมเต็มความฝัน เติมเต็มความหวัง ถ้าไม่มีแรงผลักดันจากผู้ที่รอคำแนะนำ ผู้เขียนคงไม่มีพลังนั่งเขียนบทความท่อนนี้ ติดต่อกันมา
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ อยากจะเขียนท่อนนี้ให้จบ เพื่อที่จะให้ทุกๆท่านทราบว่า เราสามารถทำการใหญ่ให้สำเร็จได้ โดยการเริ่มจากสเกล หรือแบ่งโครงการออกเป็น
ส่วนย่อยๆ และ เริ่มทำไปเป็นขั้นตอน ที่สำคัญต้องเข้าใจแก่นแท้ของกระบวนการทั้งหมดเสียก่อน 
   ในช่วงเดือนก่อน ในช่วงปลายเดือน website ของผู้เขียนจะเข้ายากเพราะพื้นที่เต็ม เพราะบทความเรื่องสูบน้ำใช้ภาพและพื้นที่มาก เดือนน
ี้ผู้เขียนขยาย hosting เป็นสองเท่าแล้วจึงรีบทำการเขียนเรื่องสำคัญนี้ต่อ เป็นความถูกต้องแล้วครับที่คิดนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำ 
เพราะการสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าปรกติ ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม บางท่านใช้กระแสไฟฟ้าเกินจำนวนหน่วยของการสูบน้ำเพื่อการเกษตร 
อัตราค่าไฟฟ้าจึงเสียตามปรกติ และระบบสูบน้ำแบบเดิมยังมีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูดอยู่ ในการทำการเกษตร เรามีค่าใช้จ่ายมากมาย
ทั้งค่าไฟสูบน้ำ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง และปราบศัตรูพืช ซึ่งหลายๆท่านก็ได้ศึกษาในเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก น้ำส้มควันไม้ จุลินทรีย์ 
ล้วนเป็นทางออกที่ดี ในการลดต้นทุน รวมถึงเป็นการถนอมสุขภาพของเกษตรกรด้วย และก้าวต่อไปก็คือ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ซึ่งจะสามารถทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเรา จะขยายให้ฟังในลำดับต่อไป
 
      ตอนนี้อยากจะให้ทุกๆท่านมาดูการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในตอนแรกๆ อาจจะมองดูว่าประหยัดได้ไม่มาก แต่อย่างน้อย เราก็มีเครื่องสูบน้ำ
ขนาดเล็กที่สามารถสูบน้ำให้เราได้อย่างน้อยที่สุดวันละ 12ถึง 15 ลูกบาศก์เมตร มีอายุใช้งานมากกว่า 10 ปี  ซึ่งถ้าทำความเข้าใจกับบทต่อไปนี้ให้ดีๆ
ท่านจะสามารถบริหาร จัดการ ส่งน้ำไปเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกได้มากกว่า  10-15 ไร่ หรือมากกว่าถ้ามีการจัดสรร แบ่งพื้นที่ปลูก และอย่าไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ปลูกพืชหลายๆอย่าง ที่สามารถออกผล หรือสร้างรายได้ให้กับเราได้ทุกเดือน หมุนเวียนกันไปตลอดปี อย่าไปทำแบบสมัยโบราณที่หน้านาปลูกข้าว
หน้าแล้งไปเที่ยวเล่น ตีไก่ กัดปลา การปลูกพืชหลายชนิด สามารถเพิ่มมูลค่า และทำให้การใช้ที่ดินคุ้มค่ามากขึ้น 


    เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำ เพราะมีแสงแดดให้เราใช้งานทุกวัน แต่พืชบางชนิดเช่น มะนาว หรือผัก เราไม่ควรรดน้ำตอนที่แสงแดดจัดๆ 
เพราะความร้อนจากผืนดิน จะระอุขึ้นมาทำให้พืชผักเหี่ยวเฉา หลายๆท่านปรึกษาขอให้ผู้เขียนช่วยเติม " แบตเตอรี่ " เข้าไปในระบบ ผู้เขียนขอแนะนำว่า 
การสูบน้ำเป็นการใช้พลังงานที่มาก และตรงๆ เมื่อเรานำเอาแผงมาเติมประจุให้แบตเตอรี่ แล้วนำเอาไฟฟ้ามาจ่ายมอเตอร์ ด้วยธรรมชาติของแบตเตอรี่ 
เราควรออกแบบให้ค่อยๆเติม ค่อยๆป้อนไฟฟ้าเข้าไป เวลาใช้ต้องค่อยๆดึงออกมาใช้จนหมด แล้วค่อยเติมใหม่ในเช้าของอีกวัน ประมาณว่าค่อยๆเติมตั้ง 
แต่เช้า ให้ไฟเต็มพอดีเมื่อถึงตอนเย็น แล้วพอค่ำค่อยๆรินออกมาใช้ ให้ไฟฟ้าหมดตอนใกล้เช้าพอดี แบตเตอรี่จึงจะมีอายุใช้งานที่ยาวนานไม่เสื่อมสภาพเร็ว
จึงไม่แปลกที่ระบบสูบน้ำที่มีแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บพลังงาน จะมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่สั้นลงเพราะการเร่งเติมประจุ และการดึงประจุออกมาใช้อย่าง
ไม่เหมาะสม จะเกิดความร้อน ความสูญเสีย และการเดือดของน้ำกลั่น วงจรควบคุมที่ไม่เหมาะสมไม่มีระบบป้องกันที่ดีพอ ก็ยิ่งจะเพิ่มความเสื่อมสภาพให้มี
ผลรวดเร็วขึ้น และโดยเฉพาะการนำเอาแบตเตอรี่รถยนต์มาใช้กับงานโซล่าฯด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ จะสามารถทำงานได้ดีในช่วงเวลาสั้นๆ และไม่แนะนำให้ 
นำเครื่องสูบน้ำของผมไปใช้สำหรับการเติมประจุแบตเตอรี่ เพราะวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ มีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ทั่วไปมีแรงเคลื่อนที่สูงกว่าปรกติ 
 (ผลิตมาเพื่อสูบน้ำโดยเฉพาะ) ถ้าต้องการใช้ชุดนอนนา ก็ต้องทำแยกไปอีกชุดหนึ่งต่างหาก
  พลังงานธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสมบัติของเราทุกๆคนก็คือ " แรงโน้มถ่วง " ที่เป็นพลังงานธรรมชาติของมนุษย์โลกทุกคน มีอยู่ทุกหนแห่ง 
และสามารถนำมาใช้แทน " แบตเตอรี่"ที่มีราคาแพง ถ้ามองในมุมของการสูบน้ำ และจ่ายน้ำ เราสามารถใช้แรงโน้มถ่วง ปล่อยส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูก 
ได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยมีอุปกรณ์เพิ่มเติมคือ "ถังเก็บน้ำ" ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่ แน่นอน สามารถเลือกขนาด
ได้ตามความเหมาะสม และขยายเพิ่มเติมได้ ในการเก็บไฟฟ้าเอาไว้ในแบตเตอรี่แล้วนำมาขับมอเตอร์เครื่องสูบน้ำนั้น เป็นวิธีการที่ผู้เขียนจะหลีกเลี่ยง
 ผู้เขียนจะแนะนำให้เก็บสะสมพลังงานในรูป " มวลของน้ำ " จากภาพทางด้านบนผู้เขียนได้เขียนด้วยโปรแกรม Auto Cad ซึ่งจะมีขนาดสมมาตร หรือเป็น
สัดส่วน มาตราส่วนจริง ขอให้ดูและทำความเข้าใจจากมุมขวามือ
  
denco water planing pic18.jpg (305063 bytes)  คูเมืองนครวัด

ภาพผมจับมาจากหน้าจอของ Auto Cad

  ซึ่งผู้เขียนจะขอบอกและย้ำเตือนว่า ถ้าที่ดินของท่านสามาถ ขุดบ่อแล้วพบตาน้ำ หรือน้ำซึม แนะนำเลยครับว่า
 " ขุดบ่อ " หรือขุดสระ เพื่อที่จะนำเอาดินมาปรับระดับของ ศูนย์บัญชาการให้มีระดับสูงกว่าพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ 2.00 เมตร เพื่อเป็นที่ปลูกโรงเรือน ที่อยู่อาศัย และเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน ผู้บุกรุกจะเข้าถึง
ที่พักเราได้ยากขึ้น มองเห็นแต่ไกล มีเวลาเตรียมตัว ถ้ามีงบน้อยก็ค่อยๆขุดตามแผนผังรวมที่วางเอาไว้ ข้อนี้
ให้นึกถึง นครวัด มีคูเมืองล้อมรอบสี่ด้าน มีทางเข้าทางเดียว แต่คงไม่ต้องถึงขนาดปล่อยจระเข้ เลี้ยงปลาดุก
ปลูกสะเดาก็พอ 
     ถึงจะเจาะบ่อบาดาล ก็ต้องนำน้ำไปตรวจสอบ ว่ามีแร่เหล็ก หรือ สารอื่นๆ แม้กระทั่งแคลเซียมหรือหินปูน 
ซึ่งเราสูบขึ้นมาแล้วก็ต้องพักเอาไว้ในบ่อก่อน เพราะใช้รดต้นไม้เลยไม่ได้ โดยเฉพาะพืชผักที่ทานใบ เช่นผัก
อย่างไรก็ต้องขุดบ่อ พอเราขุดบ่อแบบนี้แล้ว ได้ดินมาถมที่ ค่าจ้างรถเมคโคร ชั่วโมงละ 1500ถึง 2500 บาท
หรือจะเหมาขุด เมื่อเรามีบ่อน้ำ สระน้ำแล้ว เราสามารถใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ถ้ารุ่นถูกสุด ขนาด300วัตต์
DCSP0124-300W-P25 FIX  ถ้าทำตามผังนี้ จากธรรมดาที่สูบน้ำได้วันละ 12-15 ลบ.เมตร
สูบลึกประมาณ 3 เมตร ส่งขึ้นถังอีก 6 เมตร จะกินแรงเสียดทาน เพียง 0.6 บาร์ จะเดินสูบน้ำได้ตั้งแต่ 7.30น. 
ส่งน้ำขึ้นถังได้ทั้งวันส่งขึ้นถังระยะใกล้ๆแบบนี้ จะได้ปริมาณน้ำมากเกือบ 20 ลบ.เมตร ทำให้สามารถสะสมน้ำ
ได้มากและมีระดับสูงอยู่ตลอด
    ถ้าเราไม่เจาะบ่อบาดาล ซึ่งสำหรับบ่อขนาด 5 นิ้ว ที่มีมาตรฐาน ประมาณ 40,000ถึง 50,000 บาท
และค่าระบบสูบน้ำบาดาลราคา 155,000 บาท ยอดรวมประมาณ 200,000 บาท
เราก็สามารถนำงบประมาณนี้ ซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องเล็กรุ่น DCSP0124-300W-P25
ราคาประมาณ สี่หมื่นบาท เงินงบประมาณ ส่วนที่เหลือ ก็นำไป ขุดสระ ปรับที่ดิน ำ
สร้างถังน้ำ วางระบบท่อจ่ายน้
  เมื่อเราสูบไม่ลึกมาก (ประมาณ 3.0เมตร) และส่งขึ้นถังระยะใกล้ ในระดับความสูง ประมาณ 6.00 เมตร
จึงสามารถเติมน้ำในถังเก็บได้ปริมาณมาก ระดับน้ำในถังสูง 6.00 เมตร เมื่อรวมกับระดับความลึกลุ่มของ
พื้นที่เพาะปลูกแล้ว เราจะมีแรงดันน้ำที่ระดับความสูง 8.00 เมตร หรือ 0.8 bars. ซึ่งมากพอที่จะจ่ายน้ำด้วย
ระบบน้ำหยด และ สามารถใช้ดันระบบสปริงเกอร์ขนาดเล็ก รัศมีวงน้ำประมาณ 1 เมตร สำหรับสวนมะนาว
เวลาที่แสงแดดจัดๆเราสามารถสูบน้ำขึ้นไปเก็บเอาไว้ในถัง เวลาเย็นๆ ค่ำๆ เราก็สามารถ เดินไปเปิดประตูน้ำ
เพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบต่างๆ ได้
  ฝีมือการใช้โปรแกรมAuto Cad วาดการ์ตูนของผู้เขียน กว่าจะได้ผักกาดแต่ละต้น ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน ภาพนี้แสดงถึงการนำเอาแรงโน้มถ่วง หรือใช้มวลน้ำที่ระดับสูง
จากพื้นดินประมาณ 8.00 เมตรที่แรงดันประมาณ 0.8 บาร์  เดินท่อขนาดประมาณ 4 นิ้ว ออกมาแล้วมาวางท่อยาวไปตามถนน พื้นที่ที่ต้องการใช้ สปริงเกอร์ขนาดเล็ก สำหรับ
รดน้ำผัก ที่มียอด มีใบ เป็นอาหาร ด้วยแรงดันที่สะสมจากระดับความสูงของน้ำในถัง 6.00 เมตร รวมกับ ความลุ่ม หรือลึกลงไปของพื้นที่เพาะปลูก เราจะมีแรงดันเฉลี่ย ที่ 0.8 บาร์ 
ซึ่งจะมากพอสำหรับการใช้ขับดัน หัวสปริงเกอร์ขนาดเล็ก ( สีแดง) ซึ่งควรวางแปลงปลูก เอาไว้ให้ใกล้กับถังเก็บน้ำ ควรเปิดใช้ในช่วงที่ระดับน้ำในถังสูงสุด ( ถ้าพื้นที่มาก ควรแบ่ง 
ย่อยเป็นซอย หรือเป็นแถว ทยอยเปิดน้ำ โดยการทดลอง เปิดพร้อมกันหมด(100%)สมมุติว่า มี 10 แถว ถ้าสปริงเกอร์หรือวงน้ำ ทำวง หรือบาน ไม่ถูกใจ ให้ปิดบางส่วน ลงทีละ 20 %
 คือเหลือ 8 แถว เหลือ 6 แถว เหลือ 4 แถว หรือสองแถว จนพบจุดที่เหมาะสม และจับเวลาดูว่า กี่นาที พื้นดินชุ่ม พอดี ก็บันทึกเอาไว้ว่า ระบบของเราควรเปิดครั้งละกี่แถว และชุดหนึ่ง
ควรปล่อยน้ำเป็นเวลากี่นาที เพื่อเป็นมาตรฐานการทำงาน ซึ่งต้องทำการทดลอง เพราะผู้เขียนไม่สามารถกำหนดได้อย่างเจาะจง เพราะพื้นที่ต่างกัน ความปรานีตในการติดตั้ง ฝีมือ
ความเรียบร้อยต่างกัน และอย่าขี้เหนียวใช้ท่อประธานเล็กเกินไป ท่อที่ออกจากถังเก็บ ควรมีขนาดอย่างน้อย 4 นิ้ว เพื่อลดความสูญเสีย จากความฝืด หรือแรงเสียดทาน ภายในท่อ
ถ้าท่อมีขนาดเล็กเกินไป 
   เราต้องเดินท่อประธานออกมาจากถังเก็บน้ำหลัก แล้วเดินท่อประธานไปตามถนน ไม่ว่าถนนประธานจะอยู่ด้านซ้าย ตรงกลาง หรือด้านขวา ของที่ดิน ควรที่จะใช้ท่อพีอี 
(PE.) เพราะมีราคาถูก ทนทาน ความยาวตลอดเส้น 100 เมตร และขนาดใหญ่จะสั้นลง สามรถฝังดินได้ ข้อต่อ ท่อแยกต่างๆ เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มเติม เสริมได้ง่าย 
และเวลาผ่านไปปีสองปีก็จะไม่กรอบ หรือกาวตรงรอยต่อหลุด พอเราเดินท่อ 4 นิ้วเป็นท่อประธานเอาไว้ก่อน เพราะสามารถเพิ่มเติมต่อไปได้ในระยะยาว ที่จุดแยก 
หรือแบ่งออกมายังพื้นที่ปลูกย่อย ควรจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น สำหรับการทำงานอย่างมีระบบพอเจาะท่อแยก ออกจากท่อเมน ควรมีเกจวัดแรงดัน เพื่อเอาไว้สังเกต
 เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ดังนี้ 
 จากแผนผังของคุณพินิจ เราแบ่งพื้นที่ออกเป็น 8 โซน
ในแผนผังรวมใช้ถังเก็บน้ำรวม 3 ถัง รวมมวลน้ำ 29 ลบ.ม. x 3 ถัง = 89.25 ลูกบาศก์เมตร
ในตอนเริ่มต้น จะใช้เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง ถังน้ำ 1 ถัง
ท่อเมนที่เดินไปตามถนน ควรใช้ขนาด 4 นิ้ว เพราะท้ายสุด เมื่อเพิ่มถังเป็น 3 ถัง ท่อขนาด 4 นิ้ว
ก็ยังมีขนาดเหมาะสม ไม่มีแรงเสียดทานมากเกินไป
  ในอนาคต เมื่อทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี เราสามารถเพิ่มเติมถังที่หัวไร่ ปลายนา เอาไว้ ตามจุดหกเหลี่ยมสีฟ้าตามที่ปรากฏในภาพ 
ถังที่เพิ่มเติมนี้จะเป็นที่เก็บมวลน้ำ และสามารถช่วยแรงดันให้กับระบบได้  ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของการนำเอา" แรงโน้มถ่วง "
 หรือแรงดึงดูดของโลกมาใช้งานให้เกิดประโยชน์  ในการทำงาน น้ำมันอาจจะไม่พุ่งหรือบานเป็นวงสวยงาม แต่เราไม่เสียค่าไฟ 
ไม่ต้องไปลงทุนกับปั๊มน้ำตัวใหญ่ๆ เคยถามต้นมะนาวหรือเปล่าว่า ชอบน้ำกระจายฟุ้งเต็มท้องฟ้า หรือว่าชอบแบบไหน? 
ถ้ามะนาวพูดได้ก็คงจะบอกว่า " ลุงครับ ขอให้มันมีน้ำชุ่มๆพอดี พอดี ที่ประมาณปลายรากผมก็พอ ถ้าพุ่มใบของผมโตประมาณ 2.5 เมตร
วงรากผมก็จะอยู่ประมาณวงกลม หนึ่งเมตร ให้น้ำผมตอนเช้า หรือเย็นๆ เอาเปียกพอละลายสารอาหาร อย่าให้เยอะเกินไป รากผมจะเน่าครับ "

    อีกไม่นานก็จะมีคนพูดถึงการนำเอาแรงโน้มถ่วงมาใช้จ่ายน้ำในเวลาที่ไม่มีแสงแดด การใช้ถังน้ำเก็บมวลน้ำ แทนการใช้แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า
 เอามาสูบน้ำตอนเย็นหรือตอนค่ำๆเหมือนกับสมัยก่อนที่ไม่มีใครพูดถึงขี้ฝุ่น หรือ อุจาระนกหรือมูลนก ที่มาเกาะที่แผงโซล่าฯกันเลย มาถึงวันนี้ 
มีกระทั่ง น้ำยาล้างกระจกแผงโซล่าฯ น้ำยากำจัดตราบอึนก หรือแม้แต่บริการล้างอึนก เอาหละครับ เรื่องของการเอาแรงโน้มถ่วงของโลกมาจ่ายน้ำ
ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการลดต้นทุน การทำไร่ ทำนา ไม่ต้องไปซื้อแบตเตอรี่ ที่มีอายุการใช้งานน้อยมาใช้ และยังไม่จบบทนี้ครับ นอกจาก
จะจ่ายน้ำไปได้ทั่วพื้นที่เพาะปลูกแล้ว เราสามารถจัดการ ปิด หรือเปิดน้ำ ได้จากบริเวณถนน  โดยวางจัดจ่ายน้ำไว้ตามตำแหน่งที่เหมาะสม
   ตำแหน่งประตูน้ำต้นทางของแต่ละโซน ผู้เขียนขอแนะนำให้สังเกต และบันทึกแรงดันเพื่อใช้ประกอบการทำงาน
ตัวอย่างเช่น
1) เมื่อระดับน้ำเต็มถังเก็บ หรืออยู่ในระดับสูงสุด แรงดันของระบบท่อทุกโซนเท่ากันหรือไม่
2) สังเกต และบันทึกว่า ระดับน้ำเต็มถัง ครึ่งถัง หรือใกล้จะหมด แรงดันแต่ละโซนมีค่าเท่าไหร่
3) สังเกตว่า แรงดันสูงเท่าไหร่ จะสามารถ ใช้ระบบสปริงเกอร์ได้ หรือ แรงดันต่ำกว่ากี่บาร์ จะใช้ไม่ได้
 เพราะในแต่ละวัน ค่าแรงดัน ซึ่งมาจากปริมาณ หรือระดับน้ำที่เครื่องสามารถทำได้ จะไม่เหมือนกัน
4) ในการเดินระบบครั้งแรก แนะนำให้เติมน้ำให้เต็มระบบท่อทั้งระบบ และเติมน้ำให้เต็มถังเก็บ ท่อต่างๆ
ในระบบ ก็จะทำหน้าที่ เป็นภาชนะเก็บน้ำได้ส่วนหนึ่ง
 การลงทุนในระบบท่ออาจจะดูว่ามีราคาแพง แต่ในระยะยาวคุ้มค่า ลดค่าแรงงาน และสามารถทำงานได้ง่าย 
จากถนนเส้นหลัก เราสามารถเติมปุ๋ยที่ ชุดประตูน้ำต้นทางของโซน เพื่อความประหยัด และความไม่สูญเปล่า
ของปุ๋ยและยาที่มีราคาแพง
  สามารถใช้ระบบน้ำหยด ในสวนมะนาว หรือสวนส้ม ฯลฯ
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า " ระบบน้ำหยด " เราจะปล่อยน้ำให้ไหลมาตามท่อเมน และแยกไปตามท่อซอย
ท่อเมนระบบใหญ่ๆควรทำเป็นวงกลม หรือวงแหวน  หรือ Ring Main System. 
และใช้ท่อซอยเชื่อมหัวซอย ท้ายซอย เข้ากับท่อเมน ที่ตำแหน่งต้นพืช เจาะให้น้ำไหลออกมา
ด้วยท่อ Micro Tube 
รายละเอียด
  การให้น้ำพืชโดยระบบน้ำหยด
  เนื้อหาใจความสำคัญของบทนี้ก็คือ   
1) อยากให้เข้าใจว่า เราสามารถใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กในการเริ่มต้นการบริหารจัดการน้ำ
2) การขุดสระ หรือบ่อน้ำ คูน้ำ นั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นโครงการ งบประมาณน้อย แต่ได้ผลดี
3) การเจาะบ่อบาดาล ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับบางพื้นที่ ที่ขุดบ่อตื้น แล้วไม่พบตาน้ำ หรือน้ำซับ เพราะน้ำบาดาล ไม่เหมาะ 
และไม่คุ้ม สำหรับการนำมา รดผัก เพราะอย่างไรก็ต้องมีบ่อหรือสระน้ำ เพื่อการพักตัวให้แร่เหล็กตกตะกอนเสียก่อน  ขุดสระเสียก่อน 
ไม่พบน้ำแล้วค่อยเจาะน้ำบาดาลมาเติม แต่ถ้ามีงบประมาณ ก็เจาะไปเลยพร้อมขุดสระ เจาะพบน้ำตรงไหนแล้วค่อยเดินท่อมาเติมสระอีกที  
ถ้ามีงบประมาณก็ไม่ห่วงครับ
4) ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ  ไม่จำเป็นจะต้องใช้แบตเตอร์รี่ มาเก็บไฟฟ้า เพื่อใช้ขับมอเตอร์รดต้นไม้เวลาไม่มีแสงแดด เพราะไม่คุ้มค่า และอายุการ
ใช้งานแบตเตอรี่สั้น ถ้าการดูแลไม่สมบูรณ์พอ  การเติมประจุ และการดึงประจุออกไปใช้ ไม่มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับขนาดของระบบ
5) การใช้เครื่องสูบน้ำแบบต่อตรง สูบน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในแต่ละวันในช่วงที่มีแสงแดด มวลน้ำที่เก็บกักไว้ ที่ระดับความสูง 6-10 เมตร 
จะสามารถสร้างแรงดันได้ 0.1 บาร์ ต่อความสูงของระดับน้ำในแนวดิ่ง 1 เมตร เมื่อเรากักเก็บน้ำได้สูง 6 เมตร รวมความต่างระดับที่ออกแบบอีก 
2 เมตร เราจะมีมวลน้ำพร้อมแรงดัน  0.8 บาร์ ซึ่งมากเพียงพอสำหรับการใช้งานกับระบบน้ำหยด ระบบน้ำหยดนะครับ ไม่ใช่ระบบน้ำพุ
6) การใช้ระบบท่อ อาจจะดูว่าลงทุนสูง แต่เราสามารถแบ่งโครงการออกเป็นส่วนๆ ทยอยสร้างทำได้ โดยออกแบบให้มีขนาดท่อ ลักษณะ
ของระบบ ให้มีความสัมพันธ์ และสามารถใช้กับระบบเต็มรูปแบบ ในอนาคตได้โดยไม่ต้องรื้อทิ้ง หรือเปลี่ยนแปลงมาก
7) ระบบท่อเป็นเครื่องมือในการช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ สามารถเติมปุ๋ยหรือยา ผ่านทางระบบท่อให้น้ำพืช

    ระบบท่อ และวิธีการต่างๆ เป็นภาพโดยรวม สามารถปรับแต่ง และนำบางส่วนไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่ของท่าน 
ทำงานในกระดาษ หรือวางแผนภาพรวมให้ครบเสียก่อนการเขียนแผนผังจะช่วยกลั่นกรอง และตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปบ้าง 
เมื่อมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน และเหมาะสม กับสภาพจริงของโครงการ จะทำให้เราสามารถก้าวเดินสู่ขั้นตอนต่อไปได้อย่างมั่นใจ

      ผู้เขียนเป็นผู้ผลิตตู้เมนไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และได้ผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก
ที่ทำงานสูบน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม การค้นคว้าทดลอง หาข้อมูลต่างๆ ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำ การจัดการน้ำ นำเอามาเขียนไว้ตรงนี้ และแบ่งปันความรู้ 
แนวคิดให้กับท่านที่สนใจ ต้องการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในโครงการบ้านไร่วันหยุด ผมก็เคยมีความฝันเรื่องบ้านไร่วันหยุด อาณาจักรเล็กๆกลางหุบเขา 
เหมือนกับหลายๆท่านที่เข้ามาอ่าน เมื่อเข้ามาอ่านบทความของผู้เขียนแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวเอาความรู้ไปใช้ต่อเติมความฝันโครงการบ้านไร่วันหยุด
ของท่านได้ ผมก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อ30ปีก่อน ผู้เขียนก็ตามหาความรู้แบบนี้เหมือนกัน แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหน จะเล่าให้ฟังครับ
 
    เมื่อเดือนเมษายน 2530 เวลาบ่ายโมงเศษๆ ชายหนุ่มสองคน อายุประมาณ วัยเบญจเพศ กำลังยืนปรึกษาหารือกันอยู่ตรงริมฟุตบาทย่านคลองถม
สองพี่น้องกำลังปรึกษาหารือกันอยู่ตรงหน้าเครื่องสูบน้ำมือสองหรืออาจจะเป็นมือสี่หรือห้าก็ไม่ทราบได้ เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าขนาด5แรงม้าต่อพ่วงกับ
ปั๊มชักขนาด1นิ้ว ที่เก่าจนสนิมเขรอะ สองพี่น้องมาหยุดยืนไตร่ตรองอยู่ที่ตรงนี้ก็เพราะตลาดคลองถมที่กว้างใหญ่ มีเพียงชุดเครื่องสูบน้ำเก่าๆชุดนี้เท่านั้น
ที่เหมาะสมกับฐานะของสองพี่น้องคู่นี้ เจ้าของเขาเรียกราคา 2800 บาท คนขายก็ไม่สามารถบอกอะไรได้ พอเราถามมากๆ เรื่องว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
สุดท้ายเขาก็บอกว่า " ไม่รู้เหมือนกัน เพื่อนฝากมาขาย ถ้าจะซื้อจริง ลดให้อีก 100 บาท "  ซึ่งเป็นความรู้สึกที่แสนโหดร้าย ที่จำฝังใจมาถึงทุกวันนี้ 
ความโหดร้ายของความไม่รู้ แต่ต้องตัดสินใจ ในช่วงนั้นผู้เขียนกำลังเรียนวิศวะฯปี2 ทำงานกลางวันเรียนตอนเย็น เป็นคนที่ต้องมายืนอยู่หน้าเครื่องสูบน้ำ 
ท่ามกลางแสงแดด และความกดดันที่ต้องตัดสินใจ ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ ตอนนั้นเงินเดือนของผมเดือนละ 3000 บาท เงินก้อนนี้มันใหญ่มากสำหรับ
เราสองพี่น้อง และทุกคนกำลังต้องการการตัดสินใจจากผมคนเดียว
 
      ต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดก็มาจากน้องชายของผมได้โบนัสประจำปีมาก้อนหนึ่งเพราะเขาทำงานกับบริษัทฯก่อสร้างญี่ปุ่น น้องชายของผมเอาเงินก้อนนั้น
ไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง ที่บ้านเนินหัวโล้ อ.วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 20 ไร่เศษๆ และลงมะม่วงหลายๆสายพันธ์ บางครั้งก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งมาว่า 
โดนไฟไหม้ไปสองสามไร่ และเมื่อสองวันก่อน ที่ไร่ก็โทรมาแจ้งน้องชายว่า " ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้กำลังจะตาย เพราะคนเฝ้าไร่ ตักน้ำรดไม่ไหวแล้ว ต้องการเครื่องสูบน้ำด่วน " 
แถมยังมีฝากข้อความเล็กๆมาว่า " ถ้าไม่มีเครื่องสูบน้ำ ก็จะขอลาออก กลับบ้านแล้ว หิ้วน้ำไม่ไหวแล้ว " ซึ่งในตอนแรกที่ทำการขุดบ่อสร้าง ขุดลงไปในดินที่เป็นดินลูกรัง 
แบบศิลาแลง คือขุดลงไปตามหินผุๆจนเป็นวง ลึกลงไปประมาณ 4 เมตรก็มีน้ำไหลซึมมาที่ก้นบ่อ สามารถใช้เชือกผูกถังตักขึ้นมา ใส่ปี๊ปบนรถเข็น แล้วเข็น 
ไปรดต้นมะม่วงที่ปลูกเอาไว้ บางฤดูแทบไม่ต้องรด แต่ตอนนี้แล้งจัด " ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้ว bar ...bar..bar..." ปัญหาต่างๆถูกส่งข่าวมาพร้อมกับการเรียกร้อง
หลายๆท่านก็คงจะมีประสบการณ์คล้ายๆกัน ถ้าท่านที่มีฐานะ มีความพร้อม ก็จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่สำหรับคนที่ยังต้องทำงานรับเงินเดือนอยู่ และนำเงิน
ที่เหลือทั้งหมด ทุ่มลงไปกับบ้านไร่วันหยุด มันเป็นเรื่องที่หนักเอาการอยู่ในเวลานั้น เพราะที่ดินเราราคาถูก อยู่หลังเขา ไฟฟ้า น้ำประปา เข้าไม่ถึง 
เวลานั้นโซล่าเซลล์ ยังไม่ตกลงมาถึงพื้นดิน ห้องทดลอง SKY LAB ก็ยังไม่ร่วง ลงมาสู่พื้นโลก เครื่องยนต์สูบน้ำ จึงเป็นทางเลือกเดียวที่เรามี
 
     และสุดท้ายในฐานะพี่ชายก็ต้องตัดสินใจซื้อเครื่องสูบน้ำเก่าเครื่องนั้น โดยไม่มีความรู้ใดๆเลยว่า จะเอาไปต่อท่ออย่างไร? ท่อขนาดไหน ? แล้วมันจะสูบน้ำ
ขึ้นมาได้ไหม? ไม่รู้อะไรเลย แม้แต่คำว่า " เราตัดสินใจถูกไหม ? " และเมื่อเราเอาเครื่องสูบน้ำไปส่ง ก็ได้รับตำแนะนำหลากหลาย จากกูรู ริมรั้ว และกูรูข้างบ่อ
ถึงวิธีการติดตั้งใช้งาน และในอีกสองสามสัปดาห์ ที่เรากลับมาทำงานหาเงินต่อที่กรุงเทพฯ ก็ได้รับข่าวว่า " เครื่องหาย " และอีกหลายปัญหา จนในที่สุด
สวนมะม่วงก็ถูกปล่อยร้างไว้ คนดูแลก็กลับไปตามทางของเขา แต่ก็ยังโชคดี ที่หลังจากนั้นมีคนติดต่อขอซื้อที่ ให้ราคาเป็นสองเท่าของตอนที่น้องชาย
ของผมซื้อไว้ อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำ ได้บทเรียนในเรื่องใจคน และ ฯลฯ และเมื่อปี2558 ที่ผ่านมาก็ทราบว่า ที่แปลงนั้นเป็นที่ดินที่มีสายแร่ทองคำ
ก็ยินดีกับคนแถวนั้นครับ เพราะว่าหน้าแล้ง แล้งสาหัสจริง จึงได้ชื่อว่า " เนินหัวโล้ "
 
     เล่าให้ฟังเสียยาวหน่อย หลายๆท่านคงจะพอเข้าใจแล้วว่า เหตุใดผู้เขียนจึงมีความสุขมากในการเขียนบทความเรื่องเครื่องสูบน้ำ ส่วนหนึ่งก็คืองานอาชีพ
และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการ" แก้แค้นความไม่รู้ " ความรู้สึกของความโหดร้ายของความไม่รู้แต่ต้องตัดสินใจนั้น มันแสนจะทรมาน ซึ่งมันหมายถึงเงินที่เราต้องจ่าย
ออกไป แล้วสิ่งที่เราซื้อจะสามารถตอบโจทย์เราได้มากน้อยเพียงใด ผู้เขียนไม่ได้คิดเคืองคนขายที่ไม่สามารถให้คำแนะนำกับเราได้ เพราะเขาอาจจะไม่รู้ แต่ต้องขาย
เพราะพี่เขาขาย เครื่องมือเก่า สิ่ว ฆ้อน สกัด วิทยุ และสารพัด เครื่องสูบน้ำเป็นเพียงของชิ้นหนึ่งที่พี่เขาต้องขาย  สำหรับผู้เขียนกับน้องชาย ก็ไม่มีข้อมูลอะไรมาก
รู้เพียงว่า " ต้องการเครื่องสูบน้ำ " จะสูบลึกเท่าไหร่ จะส่งไกลแค่ไหน มะม่วงต้องการน้ำกี่ลิตรต่อวัน เราไม่รู้เลย ถ้าจะหาแพะมารับบาป " ความไม่รู้ " น่าจะเป็น
จำเลยที่เหมาะสมที่สุดที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้
    ในสมัยนั้นยังไม่มี Internet ยังไม่มีลุง Google ให้ถาม มาถึงยุคปัจจุบัน " ความไม่รู้ " ก็ยังสามารถทำร้ายคนที่ไม่อ่าน หรือไม่ศึกษาหาข้อมูลก่อน และการอ่านจนเบลอ
หรือการเชื่ออะไรง่ายๆจากโลก on Line ก็เป็นภัยเหมือนกัน ความพอดี การพิจารณาด้วยเหตุและผลก็จะเป็นทางออกของทุกๆเรื่อง ผู้เขียนก็ไม่ใช่คนเก่งที่สุดในเรื่องนี้
ทุกอย่างเขียนมาจากประสบการณ์ ไปอ่านพบ หรือคิดอะไรได้ ก็จะซื้อมาทดลอง และทดสอบในเชิงวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมฯ แล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟัง ผู้เขียนขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้อ่านมาถึงตรงนี้ ผู้เขียนคาดหวังว่า ท่านจะได้พบกับคำตอบ หรือสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ผู้เขียนก็ปลื้มใจแล้วครับ
 
       หลายๆท่านที่เคยสงสัยว่าเหตุใดผู้เขียนสอบถามข้อมูลค่อนข้างละเอียด เพราะผมอยากจะจัดเครื่องที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด 
อยากให้ทุกๆท่าน อ่านศึกษา และมีความเข้าใจเบื้องต้น จะได้ปลอดภัยจากความไม่รู้ และเมื่อนำไปใช้งานจริง เวลาติดตั้งจะได้บอกช่างถูกว่า ต้องทำอย่างไร 
เพราะในช่วงการติดตั้งเราอาจจะต้องไปพบกับ จิ๊กโก๋ริมรั้ว หรือกูรูข้างบ่อ ที่อาจจะให้คำแนะนำต่างๆ ด้วยความหวังดี แต่ไม่ค่อยถูกต้อง อย่างเช่น 
แนะนำให้หย่อนปั๊มบาดาลลึกจนถึงก้นบ่อเพื่อให้สูบน้ำได้แบบไม่แห้ง ลูกลอยไม่ตัด แต่ ปั๊มปาดานสูบเลนหรือโคลนก้นบ่อ อัดแน่นเต็มท่อจนปั๊มบาดาลพังเป็นต้น 
ฯลฯ มีอะไรอีกมากมายที่อยากจะเล่าให้ฟัง ตอนนี้ว่ากันเรื่องสูบน้ำก่อน หวังว่าจักมีสาระประโยชน์ต่อทุกๆท่าน คนเรามีพลัง มีความสุขที่ได้ทำตามความฝัน
เหมือนกันทุกคน น้องชายของผมหลังจากที่ขายสวนมะม่วงที่พิจิตรไป ถึงจะได้ราคาเป็นสองเท่าของที่ซื้อไป แต่ความทุ่มเท กำลังกายกำลังใจที่เสียไปนั้น
ประเมินค่าไม่ได้ แต่ความฝันไม่เคยหยุด สองปีต่อมา ด้วยเงินก้อนเดิมบวกกับที่สะสมเอาไว้ คราวนี้ไปซื้อที่ดินที่ไทรโยค จากเดิม20 ไร่ คราวนี้ซื้อหุบเขาไปทั้งหุบ 
ประมาณ300 ไร่ แล้วจะเล่าให้ฟังครับ ในโอกาสต่อไปครับเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกับงานที่กำลังทำอยู่ และมีความก้าวหน้าในโครงการบ้านไร่วันหยุด
ทุกๆท่านครับ
 
D) การสร้างถังเก็บน้ำและการวางระบบท่อ สำหรับระบบให้น้ำพืช
Hit Counter Update 28เมษายน 2561
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎